รายละเอียดการจอง

พบ6440

รถกระบะ, Isuzu, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV66080063 วันที่เวลา 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10:41
จองใช้รถเพื่อ ซื้อวัสดุการเกษตร
สถานที่ไป ตลาดต้นไม้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร น.ส.ชุติกานต์ ศรีชื่น
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติกานต์ ศรีชื่น โทรศัพท์ติดต่อ 353
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===