ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ01/11/2565 เวลา 11:24:09
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 65 เวลา 09:50   ถึงวันที่   01 พ.ย. 65 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมร่วมกับผู้เเทนจากไต้หวัน
รายละเอียด

0001

อนุมัติ31/10/2565 เวลา 08:57:27
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 65 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ส่่งเอกสารตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ22/10/2565 เวลา 13:40:33
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 65 เวลา 15:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพิสิษฐ์ พิชิตบวรศักดิ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คุมสอบนิสิตฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/11/2565 เวลา 08:54:17
วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ อ.ณัฐวีณ์ไปประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/11/2565 เวลา 08:53:54
วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 65 เวลา 08:45   ถึงวันที่   03 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปประชุมวิชาการฯที่ตึกระพีสาคริก
รายละเอียด

0001

อนุมัติ02/11/2565 เวลา 13:51:56
วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารและศูนย์หนังสือ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/11/2565 เวลา 08:53:25
วันที่ใช้รถ 03 พ.ย. 65 เวลา 14:30   ถึงวันที่   03 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมแทนคณบดี
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/10/2565 เวลา 14:21:32
วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 65 เวลา 06:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปงานกฐินพระราชทาน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ27/10/2565 เวลา 08:32:07
วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ พานิสิตไปร่วมแข่งขันตอบกฎหมายระดับประเทศ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ04/11/2565 เวลา 11:15:37
วันที่ใช้รถ 07 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ภัทรกร ศรีวะรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการจิตอาสาสู่ชุมชน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ