ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ30/11/2562 เวลา 17:29:52
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 62 เวลา 12:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.เรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ30/11/2562 เวลา 17:29:07
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 11:30   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางรสธร วิศาลมงคล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ25/11/2562 เวลา 11:57:55
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิภาพร อินคะเณย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งคืนบอร์ดที่ยืมมาใช้จัดกิจกรรม Open House
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ13/11/2562 เวลา 10:25:58
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 13:15   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสธร วิศาลมงคล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 11:28:35
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสรียา กาฬสินธุ์   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ รับสมุดคำตอบ วิชา 01453342 // 01453322
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 11:29:53
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:20   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 11:29:32
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 62 เวลา 16:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีร่วมงาน
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 11:29:16
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 11:28:22
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สุวิมล งามเนตร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
รายละเอียด

0001

อนุมัติ26/11/2562 เวลา 13:11:53
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 62 เวลา 13:15   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ มนัธญา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปจัดบอร์ด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ