ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 09:52:16
วันที่ใช้รถ 04 มิ.ย. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ นำส่งเอกสาร
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 13:25:25
วันที่ใช้รถ 04 มิ.ย. 67 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ เพื่อเข้าร่วมงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการศึกษาดูงานองค์กรแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 13:26:39
วันที่ใช้รถ 05 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรพรรณ คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 13:24:37
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอรพรรณ คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 10:04:45
วันที่ใช้รถ 06 มิ.ย. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ เรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองวิจัยไปสำนักงานเขตจตุจักร
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 09:46:48
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ]ลาพักผ่อน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 09:46:40
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ น.ส.อภิญญา แก้วมา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการ KU VIPs
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 14:47:38
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 67 เวลา 20:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 67 เวลา 01:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับ อ.พวงทิพย์
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ10/06/2567 เวลา 13:08:54
วันที่ใช้รถ 10 มิ.ย. 67 เวลา 11:30   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศกาญจน์ สุทธวงค์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง ผศ.ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ยื่นวีซ่าแคนาดา
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/06/2567 เวลา 14:28:37
วันที่ใช้รถ 10 มิ.ย. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับส่งอาจารย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 28 รายการ