สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติREV66050046ฮอ7022จากวันที่: 01 มิ.ย. 66 (08:40)
ถึงวันที่: 01 มิ.ย. 66 (12:00)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตไปประชุม แสดง
อนุมัติREV66050028ฮอ7022จากวันที่: 02 มิ.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 02 มิ.ย. 66 (10:00)
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แสดง
อนุมัติREV66040010ฮอ7022จากวันที่: 02 มิ.ย. 66 (11:00)
ถึงวันที่: 02 มิ.ย. 66 (16:00)
หลักสูตร KU VIPS แสดง
อนุมัติREV66060003ฮล6678จากวันที่: 02 มิ.ย. 66 (12:00)
ถึงวันที่: 02 มิ.ย. 66 (13:00)
โครงการ KUVIPS แสดง
อนุมัติREV66050048ฮล6678จากวันที่: 02 มิ.ย. 66 (13:30)
ถึงวันที่: 02 มิ.ย. 66 (14:30)
บริจาคสิ่งของ แสดง
อนุมัติREV66050019ฮล6678จากวันที่: 07 มิ.ย. 66 (05:00)
ถึงวันที่: 07 มิ.ย. 66 (12:00)
รับพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤกษ์ แสดง
อนุมัติREV660600010001จากวันที่: 07 มิ.ย. 66 (10:00)
ถึงวันที่: 07 มิ.ย. 66 (12:00)
ไปไหว้สามบูรพาจารย์ แสดง
อนุมัติREV66060005ฮอ7022จากวันที่: 07 มิ.ย. 66 (12:40)
ถึงวันที่: 07 มิ.ย. 66 (16:00)
รองคณบดีไปร่วมงานฉายภาพยนตร์ แสดง
อนุมัติREV66050043ฮอ7022จากวันที่: 08 มิ.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 08 มิ.ย. 66 (13:00)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศไปประชุม แสดง
อนุมัติREV66050023ฮล6678จากวันที่: 08 มิ.ย. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 08 มิ.ย. 66 (16:30)
พบแแพทย์ แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ