ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

พบ6440

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 15:04:22
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติกานต์ ศรีชื่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อวัสดุการเกษตร
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 10:28:19
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจริญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลา
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 09:36:17
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ เตรียมงานและสถานที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมพินิจฯ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ22/08/2566 เวลา 09:06:51
วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 14:57:42
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 08:40   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปร่วมกิจกรรมอาหารนานาชาติ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ28/08/2566 เวลา 10:17:15
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ28/08/2566 เวลา 10:16:21
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

0001

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 09:01:37
วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 13:55   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 15:02:12
วันที่ใช้รถ 07 ก.ย. 66 เวลา 08:20   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ อบรมโครงการคลินิกพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 13:18:52
วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 66 เวลา 09:45   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 11:40
ผู้ขอใช้ นางสาวขวัญณุมาส สุดดีพงศ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิต HUE University ประเทศเวียดนาม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ