ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ11/04/2565 เวลา 14:43:21
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:15   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน สถาบันนิติเวช
รายละเอียด

0001

อนุมัติ05/05/2565 เวลา 09:12:36
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ไปธนาคาร
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ27/05/2565 เวลา 09:05:56
วันที่ใช้รถ 05 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายขษณะ คงยืน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ทิ้งขยะ
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ05/05/2565 เวลา 15:07:15
วันที่ใช้รถ 06 พ.ค. 65 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับเสื้อฟุตบอลคณะฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ09/05/2565 เวลา 09:32:49
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุมฯที่อาคาร50ปี
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ09/05/2565 เวลา 09:32:41
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 65 เวลา 12:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไป วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัร
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ27/05/2565 เวลา 09:05:50
วันที่ใช้รถ 12 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายขษณะ คงยืน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ทิ้งขยะ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ12/05/2565 เวลา 13:51:13
วันที่ใช้รถ 16 พ.ค. 65 เวลา 12:40   ถึงวันที่   16 พ.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปสนามบินดอนเมิอง
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ11/04/2565 เวลา 14:43:03
วันที่ใช้รถ 17 พ.ค. 65 เวลา 08:15   ถึงวันที่   17 พ.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน สถาบันนิติเวช
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ12/05/2565 เวลา 13:51:22
วันที่ใช้รถ 18 พ.ค. 65 เวลา 18:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปสนามบินดอนเมือง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ