รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 08:15   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 13:00

เลขที่ใบจอง REV65040014 วันที่เวลา 11 เมษายน 2565 เวลา 13:36
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน สถาบันนิติเวช
สถานที่ไป คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร ผศ.ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา พรธิดา โยธิบาล
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก โทรศัพท์ติดต่อ 4
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===