รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 65 เวลา 12:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 65 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV65050006 วันที่เวลา 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:13
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไป วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัร
สถานที่ไป หอประชุม วิทยาลัยป้องกันราชณาจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร คณบดี
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===