รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 16 พ.ค. 65 เวลา 12:40   ถึงวันที่   16 พ.ค. 65 เวลา 14:00

เลขที่ใบจอง REV65050007 วันที่เวลา 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:54
จองใช้รถเพื่อ ไปสนามบินดอนเมิอง
สถานที่ไป สนามบินดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร คณบดีเเละทีมวิจัย
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===