รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 ก.ย. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 66 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV66080046 วันที่เวลา 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15:29
จองใช้รถเพื่อ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
สถานที่ไป สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร 4
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา โทรศัพท์ติดต่อ 4
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===