รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 08:40   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV66090005 วันที่เวลา 04 กันยายน 2566 เวลา 14:21
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปร่วมกิจกรรมอาหารนานาชาติ
สถานที่ไป อาคารระพีสาคริก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===