รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 15 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 66 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV66100009 วันที่เวลา 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14:31
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
สถานที่ไป 51/66 หมู่3 ตำบล บางขะแแยง อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ โทรศัพท์ติดต่อ 509 ( บันทึกข้อมูลในระบบ )
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===