รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 12 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 66 เวลา 23:00

เลขที่ใบจอง REV66110028 วันที่เวลา 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:08
จองใช้รถเพื่อ ร่วมขายฉลากกาชาด
สถานที่ไป สวนนลุมพินี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่ โทรศัพท์ติดต่อ 1
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===