รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 66 เวลา 08:20   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV66110031 วันที่เวลา 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:23
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
สถานที่ไป สถาบันป้องกันราชอาณาจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===