รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV66120002 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2566 เวลา 09:25
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
สถานที่ไป อาคารระพีสาคริก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===