รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 12 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 66 เวลา 23:00

เลขที่ใบจอง REV66120003 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2566 เวลา 14:41
จองใช้รถเพื่อ สลากกาชาด
สถานที่ไป สวนลุมพีนี ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นายชิตชณุพงศ์ ตันบัวคลี่ โทรศัพท์ติดต่อ 509 ( บันทึกข้อมูลแทนในระบบ )
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===